Nebílovy

Zámek Nebílovy vznikl podle projektu vídeňského dvorského architekta Johanna Lucase von Hildebrandt. Dvoukřídlý barokní zámek postavený v letech 1706-1720 stavitelem a architektem Jakubem Augustonem je představitelem typické vídeňské architektury. Při stavbě se stavitel dopustil mnoha chyb, které vedly k nemalým problémům se statikou objektu. Proto byl zámek až do roku 1785 prakticky neobýván. 

Prvním majitelem byl císařský generál hrabě Adam Jindřich ze Steinau. Generál se však novostavby zámku nedočkal. Umírá v roce 1712 a panství dědí jeho dcera Marie Terezie, provdaná za Františka Václava z Wrtby. V roce 1720 byl zámek dokončen a prodán Černínům. Koncem 18. stolení, za Vojtěcha Prokopa Václava hraběte Černína z Chudenic je zde provedena generální rekonstrukce, upraven taneční sál, a 1. patro zámku vymalováno nástěnnými malbami exotických krajin se zvířaty a rostlinami pražským malířem Antonínem Tuvorou. Malby se z větší části dochovaly dodnes a jsou předmětem postupného restaurování.

Od roku 1816, po Černínově smrti, už nebyl zámek užíván jako reprezentační rezidence, ale novými majiteli, Valdštejny, byl využíván pro hospodářské účely.

Během následujících 100 let se budovy zámku téměř rozpadnou, hospodářský dvůr a spojovací arkádová křídla zaniknou zcela. Při první pozemkové reformě v roce 1919 je areál zabrán a později necitlivě rozparcelován a rozprodán. Zámek podléhá rychlé zkáze a devastaci.

Od roku 1968 probíhá rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1998 byl zámek zpřístupněn veřejnosti.

V současné době je pro návštěvníky objektu zpřístupněno přední zámecké křídlo, a tři pokoje a velký taneční sál v reprezentačním zadním křídle.


Zámek je řešen formou dvou protilehlých podkovovitých křídel svírajících čestný dvůr.

 

Čelní, barokní budova, má ve středu průjezdnou hodinovou věž s cibulovou bání a byl zde menší sál s barokní nástropní malbou.

 

Jádro zadní dosud nezrekonstruované části zámku tvoří renesanční tvrz. V objektu se nachází reprezentační místnosti. Velký taneční sál, stavebně upravovaný v 80. letech 18. století, a kaple sv. Antonína. V části zadního traktu je hasičské muzeum.

 

V přední části zámku je expozice dobových interiérů. Interiéry jsou zařízeny předměty z konce 18. a počátku 19. století ze sbírek NPÚ. Hlavním motivem celé expozice je květina, jakožto nejčastěji zobrazovaný motiv ve výtvarném i v užitém umění. Mobiliář nepochází z původních fondů zámku Nebílovy. Někdejší zařízení interiérů bylo odvezeno Valdštejny již v polovině 19. století na jiné rodové zámky. Dále si můžete prohlédnout nejstarší středoevropská barokní zátiší z dílny Gottfrieda Libalta z 60. let 17. století.

Na východě přiléhal k areálu hospodářský dvůr, na západní straně formální zahrada s fontánou a třemi pavilony v ohradní zdi.

 

Zámecká zahrada vznikala v Nebílovech současně se stavbou barokní rezidence v prvním desetiletí 18. století.


Zde se můžete vydat na virtuální prohlídku Nebílov.

www.virtualtravel.cz/nebilovy.html